"STELEN" - to Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych dla napowietrznych i kablowych sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych. Stowarzyszenie nasze powstało w roku 1995 i zarejestrowane jest w Wojewódzkim Sądzie w dniu 2.10.1995 - numer rejestru: RST 2102.
Od roku 2004 Stowarzyszenie podjęło działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.02.2004 pod nr KRS 0000193527.

Członkami naszego Stowarzyszenia są firmy spełniające odpowiednie przygotowanie kwalifikacyjne pracowników oraz wyposażenie techniczne maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów związanych z szeroko pojętą energetyką. W związku z członkowstwem każda firma posiada swój własny numer, którym oznacza swoje produkty. Na naszej stronie przyjęliśmy również tę zasadę i wszystkie firmy oznaczane są swoim numerem.
Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi firmami spełniającymi odpowiednie w/w wymogi, a zwłaszcza cechującymi się dużą aktywnością we wdrażaniu nowości technicznych.
              
Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna; wspierającym - może być osoba prawna - wykazująca się aktywną działalnością techniczną poprzez swoich przedstawicieli, deklarująca pomoc rzeczową    i finansową na działalność statutową Stowarzyszenia - szczególnie w polu wdrażania postępu technicznego tj. nowych rozwiązań stosowanych w sieciach i stacjach elektroenergetycznych.

Do powstania Stowarzyszenia w istotny sposób przyczyniły się niżej podane przesłanki:
- zagwarantowanie jakości wykonania wyrobów ujętych w katalogach typizacyjnych dla sieci i stacji elektroenergetycznych,
- uzyskiwanie odpowiednich orzeczeń, certyfikatów i badań zapewiających wysoką jakość wyrobów,
- zagwarantowanie praw autorskich i licencji dla autorów opracowań i producentów.
- propagowanie odpowiedniej działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz wdrażania prototypowych rozwiązań w sieciach i stacjach elektroenergetycznych.


Ponadto najistotniejszym celem było połączenie teorii z praktyką poprzez wydawnictwo własnych albumów typizacyjnych i bezpośrednią kontrolę wykorzysty-wanych elementów sieciowych, zawartych w tych albumach
Tak postawione zadania realizowane są poprzez współpracę z Wyższymi Uczelniami, Instytutami Naukowymi, Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi oraz innymi krajowymi w zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Cele Stowarzyszenia realizowane są również poprzez organizowanie sympozjów, konferencji i wystaw o charakterze ogólnokrajowym, na których promuje się nowe rozwiązania konstrukcji, osprzętu i urządzeń do sieci elektroenergetycznych na przykładzie praktycznie wykonanych prototypowych linii energetycznych
Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach Stowarzyszenia mają na celu dostosowanie opracowanych rozwiązań do wymagań wyznaczanych przez przepisy i normy oraz wymogi poszczególnych Koncernów Energetycznych.

Klauzula informacyjna RODO.
AKTUALNOŚCI
Katalogi do projektowania mogą Państwo zamówić pod adresem:

© 2017     Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"

Informujemy, że listy producentów konstrukcji i urządzeń, posiadających prawa do produkcji, znajdują się na stronach odpowiednich katalogów, jak również na końcu każdego folderu, który jest do pobrania w zakładce Oferta.
zamowienia@stelen.home.pl
Serdecznie zapraszamy do pobrania katalogów bezpłatnie w wersji elektronicznej.
 
>>>>